Aum Logos tauyïsch

 

Tau Yí, praktijk voor traditionele geneeswijzen en instituut voor onderwijs en MeSage Heart meditatie (MSH). Tau Yí betekent bewust-zijn vanuit de totale kennis van de natuurwet. Tau is een woord dat zich laat beschrijven als de weg en natuurwet en Yí is essentie, intentie en kennis.

De Tauyïsche kennis is oorspronkelijk ooit door zieners in hun eigen bewustzijn ontdekt. In de loop der eeuwen is deze echter versnipperd geraakt en grotendeels verloren gegaan. De afgelopen jaren is de kennis door de grondlegger van Tau Yí weer volledig hersteld in haar compleetheid. Tommji heeft de bron vanuit de oorsprong en oorzaak geopend en voor een ieder beschikbaar gemaakt in het Tauyïsch bewust-zijn MSH.
Aum Logos tauyïsch is de universele levenskracht in het oneindige absolute bewust-zijn in eenheid met de natuur. Dit kan omschreven worden als het één worden met alles. leven vanuit het Hart. De ‘één-wording’, een proces mogelijk gemaakt door Tauyïsch bewust-zijn, volgens de MSH techniek.


Hieronder enkele beschrijvingen en verhandelingen van woorden te vinden op Wikipedia.

Om (mantra)De vijf onderdelen van het symbool Omkar dat vaak samen gaat met de mantra AUM


Om of Aum (Devanagari
, Chinees: 唵) is een mystieke of heilige lettergreep in de Dharmische religies. Het wordt geplaatst aan het begin van de meeste hindoeteksten als heilige uitroep die aan het begin en einde van een lezing uit de Veda's – of bij enigerlei gebed of mantra – moet worden geuit. De Mandukya Upanishad is volledig gewijd aan de verklaring van deze lettergreep. De lettergreep wordt ook aangetroffen in geschriften zoals de Bhagavad gita en de Yogasoetra's. De mantra Om wordt vaak voorgesteld door een symbool dat niet Om maar Omkar heet.

De Om-mantra is de basis van vele andere mantra's:

  1. Om mani padme hum : (ik) eer de parel in de lotus (wijsheid)

  2. Om shanti : (ik) wens (u) heilige vrede.

en is op zijn beurt een samenvoeging van drie aparte mantra's. In de Madukya Upánishad wordt Om geschreven als AUM waarbij elke letter een eigen mantra is.

  1. A (2 in het symbool Omkar): resonerend is (AAaahh...) de meest open en diepe keelklank. Dit is het stadium van menselijk bewustzijn en het staat voor het ontwaken op aards of materieel niveau.

  2. U (3 in het symbool Omkar): resonerend is (UUuuhh...) de klank die het meest voor in de mond ligt; de geschreven U wordt uitgesproken als "oe". Dit is het stadium van droombewustzijn (denken, voelen, wensen, willen).

  3. M (1 in het symbool Omkar): resonerend is (MMmmmm...) de sluiting van de mond. Dit is het stadium van diepe slaap-bewustzijn ofwel de ondefinieerbare eenheid-der-dingen.

AUM als geheel staat voor de beleving van het oneindige, het kosmisch bewustzijn.

Om heeft ook een eigen betekenis in de wereld der verschijnselen en staat voor de Goden. Binnen de Tibetaanse kleurschakering staat Om voor de kleur wit.


Ohm mudra

Ohm mudra, ook wel godheidsgebaar, is een mudra in hatha yoga. Een mudra (Sanskriet voor zegel of gebaar) is een term die teruggaat op de klassieke teksten van de veda's en betekent in dit geval dat de hand in een bepaalde stand wordt gehouden waardoor er prana op een bepaalde manier door geleid wordt. Mudra's worden voornamelijk beoefend tijdens het mediteren.

In de ohm mudra liggen de puntjes van de duim en wijsvinger tegen elkaar aan en maken ze samen een "o". Aan de vingers wordt een verschillende betekenis toegeschreven. De duim staat voor de goddelijke energie. Het is het symbool voor wilskracht dat niet geconditioneerd is door karma. De wijsvinger wordt in verband gebracht met Jupiter en staat symbool voor het ego en expansie. De energieën zouden worden beheerst door onbewuste patronen.

De "o" symboliseert het evenwicht tussen het karma van god en de betreffende mens. De jnana mudra (wijsheidsmudra) zou de godheid openbaren en de ahamkara mudra (het ego-overstijgende gebaar) de individualiteit, terwijl ze in deze mudra bij elkaar komen en alleen het leven zich manifesteert. Door voortdurend het ohm mudra te maken, zou men vrediger en minder agressief worden en meer solidair zijn met zichzelf.


Logos

Het Griekse woord λόγος of logos is een woord met verschillende betekenis, maar wordt meestal als "woord" vertaald; andere betekenissen zijn onder meer 'gedachte', 'taal', 'rede', 'principe', 'leerstelling' of 'logica'. Binnen de filosofie, analytische filosofie en religie spelen nog speciale betekenissen en connotaties een rol.

Het al genoemde logica is van dit woord afgeleid, alsook het suffix –logie (en het afgeleide –logisch) waarmee vele wetenschappen aangeduid worden en het verwante –loog voor de beoefenaars hiervan. Ook de woorden analogie en logaritme zijn met logos verwant.

De stoïcijnen verstonden onder logos de levenskracht van het universum. De logos vormt de oorsprong van het universum, een soort oerfenomeen, waar alle werkingskracht uit voorkomt. Logos symboliseert hiermee bijvoorbeeld het principe van oorzakelijkheden voornamelijk van de 'causa finalis', de finale of doel-oorzaak, die de natuur als het ware bestuurt. Het is een principe dat van binnenuit werkt, het staat niet tegenover de materie; maar is er transcendent aan. Deze betekenis heeft in de psychologie van de twintigste eeuw een belangrijke rol gespeeld.

Volgens de interpretatie door de theosofen wordt met het woord "logos" oorspronkelijk in de oudheid de goddelijke essentie van iedere eenheid aangeduid. Of dit nu de essentie van een subatomair deeltje of de essentie van het zonnestelsel is.

Oosterse godsdiensten hebben uiteraard niet het Grieks als hun oorspronkelijke taal, en gebruiken derhalve ook het woord logos niet, maar ze kennen wel concepten die vergelijkbaar zijn, zoals Tao (道) en dharma. In sommige Chinese bijbelvertalingen wordt het woord logos ook met Tao vertaald, alhoewel dit wel provocatief is. Een vergelijkbaar concept in het hindoeïsme is “Om” (ॐ).

Hegel zag 'logos' als begrip, als rede en vooral als absolute geest . En Bochenski (Pools filosoof) in zijn werk 'Wegen van wijsgerig denken' zag in de 'logos' de eeuwige wetmatigheden van de logica, de wiskunde en andere exacte wetenschappen, als een enig absoluut-zijn; terwijl al het overige, dat is, daaraan contingent moest zijn. Logos als het absolute-zijn: een andere 'god' .


Tao (filosofie)


Dao of Tao (uitgesproken als "Daauw"), is een metafysisch ("natuuroverstijgend") concept dat wordt gebruikt in het taoïsme, confucianisme en meer algemeen in de klassieke Chinese filosofie. Het vormt een wezenlijk onderdeel van de oosterse filosofie.

Als filosofisch begrip is het de alomvattende, uit zichzelf bestaande, oneindige, tijdloze kosmische eenheid. De bron van alles én de bestemming van alles zonder begin en zonder einde. Het wordt hierbij gebruikt om de fundamentele of de werkelijke natuur van de wereld te benadrukken. Tao vormt in tegenstelling tot de Westerse ontologie een actieve en holistische weergave van de wereld, in plaats van een statische die is opgebouwd uit atomen. Kan enigszins vergeleken worden met het stoïcijse begrip Logos, als het absoluut-logische 'zijn' waaruit alles voortvloeit : Oosterse godsdiensten hebben uiteraard niet het Grieks als hun oorspronkelijke taal, en gebruiken derhalve ook het woord logos niet, maar ze kennen wel concepten die vergelijkbaar zijn, zoals Tao (道) en dharma. In sommige Chinese bijbelvertalingen wordt het woord logos ook met Tao vertaald, alhoewel dit wel provocatief is. Een vergelijkbaar concept in het hindoeïsme is “Om” (ॐ).

Het begrip Tao staat centraal in het taoïsme.

Men kan Tao alleen bij benadering leren begrijpen. In de tekst van de Daodejing/Tao Te Ching wordt geschreven: "De essentie van Tao is dat het niet uitgedrukt kan worden. Als men denkt het wel te kunnen uitdrukken, dan is het niet Tao." Tao is immers vormloos en niet gebonden aan een vorm.

Tao voedt alles. Het creëert de gewenste ordelijke patronen in de chaos. Maar de wens naar ordelijke patronen zal nooit vervuld worden. Men kan alleen maar op het pad blijven van de zoektocht. In de Taoïstische leer is Tao de kwaliteit van die zoektocht. Een (levens)kunstenaar is iemand die de nadruk legt op het bewandelen van de weg in plaats van op de bestemming.

 

Aum Logos tauyïsch

Home.html

© 2008 TAU Yí       |      Stichting TAU Yí   levensvreugde spiritualiteit geluk

© 2008 TAU Yí       |      Stichting TAU Yí   levensvreugde spiritualiteit geluk